ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Κ.Β.ΣΠΑΡΤΗΣ

diavgeia s

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: 1η τροποποίηση προϋπολογισμού 2017
  Ημ/νια: 05/10/2017 13:37:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ψ7ΕΗ46ΨΖΤ3-ΣΒ6
 2. Θέμα: Δαπάνης προμήθειας πετρελαίου της Βιβλιοθήκης καθόλη τη διάρκεια του 2017.
  Ημ/νια: 19/09/2017 12:41:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ω3ΡΦ46ΨΖΤ3-0ΘΞ
 3. Θέμα: Λοιπές αποδόσεις των χρηματικών ενταλμάτων οικονομικού έτους 2017 της Βιβλιοθήκης.
  Ημ/νια: 19/09/2017 12:36:46
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΞΠ446ΨΖΤ3-0Φ9
 4. Θέμα: Aπόδοση των εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου των χρηματικών ενταλμάτων οικονομικού έτους 2017 της Βιβλιοθήκης.
  Ημ/νια: 19/09/2017 11:55:44
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΚΨ446ΨΖΤ3-ΔΨΠ
 5. Θέμα: Ανάγκη κάλυψης της δαπάνης για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της Βιβλιοθήκης καθόλη τη διάρκεια του έτους 2017.
  Ημ/νια: 19/09/2017 10:57:21
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΔΚ146ΨΖΤ3-Σ3Α
 6. Θέμα: Ανάγκη κάλυψης της δαπάνης για ύδρευση και άρδευση της Βιβλιοθήκης καθόλη τη διάρκεια του έτους 2017.
  Ημ/νια: 19/09/2017 10:51:21
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 7ΝΦΦ46ΨΖΤ3-1ΞΖ
 7. Θέμα: Ανάγκη κάλυψης της δαπάνης για ταχυδρομικά έξοδα της Βιβλιοθήκης καθόλη τη διάρκεια του έτους 2017
  Ημ/νια: 19/09/2017 10:42:46
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 675046ΨΖΤ3-Ξ4Δ
 8. Θέμα: Ανάγκη κάλυψης της δαπάνης για τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού της Βιβλιοθήκης καθόλη τη διάρκεια του έτους 2017
  Ημ/νια: 19/09/2017 10:40:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ω9Μ146ΨΖΤ3-ΗΕ8
 9. Θέμα: Απολογισμός 2016 οικ. έτους 2016 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
  Ημ/νια: 19/05/2017 14:10:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΩΨ346ΨΖΤ3-Β9Ρ
 10. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ.1 2016
  Ημ/νια: 31/01/2017 11:32:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΠΑΝ46ΨΖΤ3-8ΧΓ

 

© 2016 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. All Rights Reserved. Designed By www.dspixel.com