ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Κ.Β.ΣΠΑΡΤΗΣ

diavgeia s

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Απολογισμός ΔΗ.ΚΕ.ΒΙ.ΣΠΑΡΤΗΣ 2019
  Ημ/νια: 19/03/2020 11:15:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΩΣΣ46ΨΖΤ3-14Θ
 2. Θέμα: Έγκριση ΠΥ 2020 ΔΗ.ΚΕ.ΒΙ.Σπάρτης
  Ημ/νια: 28/12/2019 13:46:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ψ7ΒΞ46ΨΖΤ3-77Β
 3. Θέμα: Χ.Ε Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου - Αποδοση κρατήσεων υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου - Αποδοση κρατήσεων υπέρ ΑΕΠΠ, χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου.
  Ημ/νια: 27/12/2019 18:33:50
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΙΒΤ46ΨΖΤ3-ΞΞΩ
 4. Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Ε Π.Δ.Ε 2019
  Ημ/νια: 27/12/2019 18:17:44
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΩΟΤ46ΨΖΤ3-ΤΒ2
 5. Θέμα: Χ.Ε ΑΕΠΠ 2019
  Ημ/νια: 27/12/2019 18:14:41
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΡΩΗ46ΨΖΤ3-ΨΧΕ
 6. Θέμα: Χ.Ε ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ Π/Υ 2019
  Ημ/νια: 27/12/2019 18:06:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΠΦΘ46ΨΖΤ3-ΖΥΩ
 7. Θέμα: Απόδοση ΑΕΠΠ τακτικού προϋπολογισμού 2019
  Ημ/νια: 27/12/2019 17:47:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ψ4ΜΕ46ΨΖΤ3-Κ76
 8. Θέμα: Απόδοση Φ.Ε Τακτικός 2019
  Ημ/νια: 27/12/2019 17:45:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6Σ2746ΨΖΤ3-60Φ
 9. Θέμα: Χ.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (2 NAS SERVER, 1 LAPTOP)
  Ημ/νια: 24/12/2019 17:13:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΜ0946ΨΖΤ3-6ΘΨ
 10. Θέμα: Χ.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Α3 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
  Ημ/νια: 24/12/2019 17:04:01
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ψ0ΒΜ46ΨΖΤ3-Ψ51

 

© 2016 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. All Rights Reserved. Designed By www.dspixel.com