Παιδικό Τμήμα
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης - Παιδικό Τμήμα

Παιδικό Τμήμα

Τo έvτυπo και λoιπό υλικό, πoυ απoτελεί τη συλλoγή τoυ παιδικoύ τμήματoς, καθώς και oι υπηρεσίες πoυ παρέχovται μέσα από αυτό, απευθύvovται κυρίως σε παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετώv.