Δημοσιευμένες Βιβλιογραφίες
Δημοσιευμένες Βιβλιογραφίες

Δημοσιευμένες Βιβλιογραφίες

Η ανάγκη συστηματοποίησης της Λακωνικής Βιβλιογραφίας έχει επισημανθεί από παλιά και έχουν γίνει σημαντικές αν και μεμονωμένες προσπάθειες συγκέντρωσης τους όπως είναι οι ακόλουθες:

-*Ροζάκος, Ν. Ι.
Συμβολή στη Λακωνική Βιβλιογραφία 1800-1930.
Αθήνα: Αριστ. Ν. Μαυρίδης, 1933.

-* Βαγιακάκος, Δικαίος Β. - Ταϊφάκος, Ιωάννης Γ.
Λακωνική Βιβλιογραφία ή Βιβλιογραφία της Λακωνικής Αρχαιογνωσίας.
ΛΑΚΩΝΙΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ, 1975, τ.Β, σ. 415-487.

-* Καραβίας, Νότης Διον.
Λακωνική Βιβλιογραφία. Συμβολή πρώτη (1593-1987).
Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Δ.Ν.Καραβία, 1988.

-* Γιανναροπούλου, Ιωάννα.
Πελοποννησιακή Βιβλιογραφία (συμβολή πρώτη).
ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α΄ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 1976, τ.Α, σ.243-314.

-* Βαγιακάκος, Δικαίος Β.
Αι Γλωσσικαί και Λαογραφικαί Σπουδαί διά την Λακωνίαν.
ΛΑΚΩΝΙΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ, 1980, Τ. 5 (Πρακτικά του Α΄Συνεδρίου Λακωνικών Σπουδών, 1977, τεύχ. Β), σ. 271-376.

-* Πετρόπουλος, Δημήτριος Α.
Πελοποννησιακή Βιβλιογραφία 1950-1956.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ, 1956, τ. Α΄.

-* Φωτόπουλος, Αθανάσιος Θ.
Βιβλιογραφία της Πελοποννησιακής ιστορίας για την περίοδο 1941-1949.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ 1996-97 τ. ΚΒ΄ σ. 323