ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΞΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - S

Ευρετήριο Άρθρου

Saunier, Guy. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: Τα μοιρολόγια .- Αθήνα: Νεφέλη, 1999.

Schauer, Christa. ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΑΪΚΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΥΣΟΥΣ .- Αθήναι: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1998 (ανάτυπο).

Scmitt, John (ed.). THE CHRONICLE OF MOREA = Το χρονικό του Μορέως .- London: Verlag Bouma’s Boekhuis, 1967.

Shipley, Graham. THE OTHER LAKEDAIMONIANS: The Dependent Perioikic Poleis of Laconia and Messenie.

Σμιθ, Αγνή. ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑΣ .- Εν Λειψία: τυπ. Δρουγουλίνος, 1885.

Stephanopoli, Michel HISTOIRE DES GRECS - MANIOTES EN CORSE .- Athenes: Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών, 1997.

Stephanopoli, Michel. HISTOIRE DES GRECS - MANIOTES EN CORCE .- Αθήνα: Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών, 2002, τόμ. 2.

Struck, Adolf. MISTRA: Eine Mittelalterliche Ruinenstadt .- Wien und Leipzig: Hartleben, 1910.