ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - Φ

Ευρετήριο Άρθρου

Φλούδας, Νικόλαος Ι. ΒΥΖΙΚΙΩΤΙΚΑ ΗΤΟΙ Το Βυζίκιον της Γορτυνίας, Γεωγραφικώς – Τοπογραφικώς – Λαογραφικώς και Ιστορικώς από κτίσεως του μέχρι σήμερον . - Αθήναι: [χ.ο.], 1961. (τομ. Α.)

Φλούδας, Νικόλαος Ι. ΒΥΖΙΚΙΩΤΙΚΑ ΗΤΟΙ Το Βυζίκιον της Γορτυνίας, Γεωγραφικώς – Τοπογραφικώς – Λαογραφικώς και Ιστορικώς από κτίσεως του μέχρι σήμερον . - Αθήναι: [χ.ο.], 1962. (τομ. Β.)

Φραντζής, Αμβρόσιος. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ .- Αθήνα Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1976. τόμ. Α/1975. τόμ. Β/1975. τόμ. Γ-Δ.

Φωτεινός, Σπύρος Θ. ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ . - Ολυμπία: [χ.ο.], 1964.