ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - Δ

Ευρετήριο Άρθρου

Δερεχάνη, Ευγενία Β. ΤΟ ΟΡΟΣ ΛΥΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΑΡΚΑΔΕΣ .- Αθήνα: Σύλλογος Άνω Καρυωτών Αρκαδίας, 1985.

Δέφνερ, Μιχαήλ. Η ΧΛΩΡΙΣ ΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΙΑΣ .- Αθήναι: τυπ. Χρίστου, 1922.

Δραγούμης, Στέφανος Ν. ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΜΟΡΕΩΣ : Τοπωνυμικά-τοπογραφικά-ιστορικά .- Εν Αθήναις: τυπ. Λεωνής, 1921.

Δρακάκης, Αλεξ. Θ. - Κούνδουρος Στυλ. Ι. ΑΡΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1836-1939 ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ .- Αθήναι: [χ.ο.], 1939, τόμ. Α.